Board of Directors, Executive Officers and Audit &
Supervisory Board Members

Board of Directors, Executive Officers and Audit & Supervisory Board Members

(Front row from left) Naoki Honjo, Yoshizo Goto, Kazumasa Kusaka, Hiizu Ichikawa, Yoko Ishida, Kunio Okamura, Yoshiko Koizumi
(Back row from left) Hiroaki Shinya, Takayasu Tsuyusaki, Hiroyuki Akiyoshi, Noboru Takano, Ryuichi Arimoto, Akira Mizukoshi, Haruhiko Kanai, Yasushi Hirusaki

As of October 1, 2020

Representative Director and Chairman Noboru Takano
Director and Vice Chairman Akira Mizukoshi
Representative Director and President Ryuichi Arimoto
Representative Director and Vice President Hiroyuki Akiyoshi
Director and Senior Managing Executive Officer Takayasu Tsuyusaki
Director and Senior Managing Executive Officer Haruhiko Kanai
Director and Senior Managing Executive Officer Hiroaki Shinya
Director and Managing Executive Officer Yasushi Hirusaki
Director (Outside) Hiizu Ichikawa
Director (Outside) Kazumasa Kusaka
Director (Outside) Yoko Ishida
Audit & Supervisory Board Member Yoshizo Goto
Audit & Supervisory Board Member (Outside) Kunio Okamura
Audit & Supervisory Board Member Naoki Honjo
Audit & Supervisory Board Member (Outside) Yoshiko Koizumi

Executive Vice President Yuichi Ishikawa
Senior Managing Executive Officer Yasuyoshi Iio
Senior Managing Executive Officer Akimitsu Arai
Managing Executive Officer Ken Nishino
Managing Executive Officer Noriaki Yoshida
Managing Executive Officer Hiroshi Matsuda
Managing Executive Officer Hiroshi Yokota
Managing Executive Officer Tomohisa Fukuoka
Managing Executive Officer Yasusuke Kurosaki
Executive Officer Kevin Tynes
Executive Officer Hitoshi Nagasaki
Executive Officer Hiroyuki Yamate
Executive Officer Noriyuki Nakashima
Executive Officer Toru Nakagawa
Executive Officer Shigeki Toyoshima
Executive Officer Hideo Tamura
Executive Officer Michio Hasegawa
Executive Officer Takuro Hamanaka
Executive Officer Katsuya Fukasaku
Executive Officer Masaru Onodera
Executive Officer Tetsuro Takehara
Executive Officer Osamu Katsuyama
Executive Officer Yoshikazu Takahashi
  1. Home
  2. About Us
  3. Board of Directors, Executive Officers and Audit & Supervisory Board Members