Board of Directors, Executive Officers and Audit &
Supervisory Board Members

Board of Directors, Executive Officers and Audit & Supervisory Board Members

(Back row from left) Naoki Honjo, Yoshizo Goto, Kazumasa Kusaka, Hiizu Ichikawa, Yoko Ishida, Kunio Okamura, Yoshiko Koizumi
(Front row from left) Noriaki Yoshida, Haruhiko Kanai, Hiroyuki Akiyoshi, Ryuichi Arimoto, Hiroaki Shinya, Takayasu Tsuyusaki, Yasushi Hirusaki, Tomohisa Fukuoka

As of September 29, 2021

Director and Chairman Ryuichi Arimoto
Representative Director and President Hiroaki Shinya
Representative Director and Vice President Hiroyuki Akiyoshi
Director and Executive Vice President Takayasu Tsuyusaki
Representative Director and Senior Managing Executive Officer Haruhiko Kanai
Director and Managing Executive Officer Yasushi Hirusaki
Director and Managing Executive Officer Noriaki Yoshida
Director and Managing Executive Officer Tomohisa Fukuoka
Director (Outside) Hiizu Ichikawa
Director (Outside) Kazumasa Kusaka
Director (Outside) Yoko Ishida
Audit & Supervisory Board Member Yoshizo Goto
Audit & Supervisory Board Member (Outside) Kunio Okamura
Audit & Supervisory Board Member Naoki Honjo
Audit & Supervisory Board Member (Outside) Yoshiko Koizumi

Executive Vice President Yuichi Ishikawa
Senior Managing Executive Officer Yasuyoshi Iio
Senior Managing Executive Officer Akimitsu Arai
Managing Executive Officer Ken Nishino
Managing Executive Officer Hiroshi Matsuda
Managing Executive Officer Hiroshi Yokota
Managing Executive Officer Yasusuke Kurosaki
Managing Executive Officer Hideo Tamura
Executive Officer Kevin Tynes
Executive Officer Hitoshi Nagasaki
Executive Officer Hiroyuki Yamate
Executive Officer Noriyuki Nakashima
Executive Officer Toru Nakagawa
Executive Officer Michio Hasegawa
Executive Officer Takuro Hamanaka
Executive Officer Katsuya Fukasaku
Executive Officer Masaru Onodera
Executive Officer Tetsuro Takehara
Executive Officer Osamu Katsuyama
Executive Officer Yoshikazu Takahashi
Executive Officer Tadahisa Matsunaga
Executive Officer Shinichi Mizokuchi
Executive Officer Shinji Ishikawa
Executive Officer Kazuhiro Ibayashi
  1. Home
  2. About Us
  3. Board of Directors, Executive Officers and Audit & Supervisory Board Members