Board of Directors, Executive Officers and Audit &
Supervisory Board Members

Board of Directors, Executive Officers and Audit & Supervisory Board Members

(Front row from left) Kazumasa Kusaka, Haruhiko Kanai, Hiroyuki Akiyoshi, Noboru Takano, Ryuichi Arimoto, Akira Mizukoshi, Takayasu Tsuyusaki, Hiizu Ichikawa
(Back row from left) Izumi Arai, Hideyuki Sakunaka, Hiroaki Shinya, Yasushi Hirusaki, Toshiaki Shimizu, Yoshiko Koizumi

As of September 28, 2017

Representative Director and Chairman Noboru Takano
Director and Vice Chairman Akira Mizukoshi
Representative Director and President Ryuichi Arimoto
Representative Director and Senior Managing Executive Officer Hiroyuki Akiyoshi
Director and Managing Executive Officer Takayasu Tsuyusaki
Director and Managing Executive Officer Haruhiko Kanai
Director and Executive Officer Hideyuki Sakunaka
Director and Executive Officer Hiroaki Shinya
Director and Executive Officer Yasushi Hirusaki
Director (Outside) Hiizu Ichikawa
Director (Outside) Kazumasa Kusaka
Audit & Supervisory Board Member Toshiaki Shimizu
Audit & Supervisory Board Member (Outside) Izumi Arai
Audit & Supervisory Board Member (Outside) Yoshiko Koizumi

Senior Managing Executive Officer Takashi Seki
Senior Managing Executive Officer Takashi Karasaki
Senior Managing Executive Officer Yoshikimi Inoue
Senior Managing Executive Officer Masanao Nishimura
Managing Executive Officer Haruyoshi Takura
Managing Executive Officer Hiroyuki Kasahara
Managing Executive Officer Shuichi Ueda
Executive Officer Masanobu Sakamoto
Executive Officer Yasushi Sugo
Executive Officer Noriaki Yoshida
Executive Officer Kevin Tynes
Executive Officer Akimitsu Arai
Executive Officer Hitoshi Nagasaki
Executive Officer Hiroshi Matsuda
Executive Officer Toshikazu Kambara
Executive Officer Hiroshi Yokota
Executive Officer Hiroyuki Yamate
Executive Officer Ken Nishino
Executive Officer Noriyuki Nakajima
  1. Home
  2. About Us
  3. Board of Directors, Executive Officers and Audit & Supervisory Board Members